SPORT PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISH

jismoniy tarbiya va sport pedagogining kasbiy faoliyatida jismoniy tarbiya asoslarining nazari y jixatidan chuqur anglanishini taminlash
hamda asosiy nazariy-usuliy holatlarni amaliyotga tadbiq etish malakasini shakillantirishdan iborat.