PSIXOLOGIYA TARIXI

Jismoniy tarbiya va sport pedagogining kasbiy faoliyatida jismoniy tarbiya asoslarining nazari y jixatidan chuqur anglanishini taьminlash
hamda asosiy nazariy-usuliy holatlarni amaliyotga tadbiq etish malakasini shakillantirishdan iborat.